Ormiston Pound

 

Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ormiston_Pound.JPG

Author:

License: GNU Free Public Documentation License